درباره بازیگوشیwww.baazigooshi.comمرکز یکپارچه بازی‌های تحت وب با هدف افزایش تعامل و سرگرمی کاربران بدون نیاز به نصب بازی ها است.
آخرین ویژگی های ما

شهربازی
در شهربازی بازی های مرحله ای را به صورت اشتراکی و نامحدود میتوانید بازی کنید
چالش بازیگوشی
کمپین ها و جشنواره های بازیگوشی در این بخش نشان داده خواهند شد
گردونه شانس
هر روز گردونه شانس را بچرخانید و شانس خود را امتحان کنید
سرویس های بازیگوشی

account balanceجیب(Income and Wallet)
mostach guy with magnifierداروغه(Payment and Exchange)
star on stageپله(Income and Wallet)
mouse cursorکلیک(Ad Service & Advertisement)
going up a ladderنردبان(Leaderboard & Ranking)
تازه شروع کردیم!

بازیگوشی بازی های آنلاین رایگان را به میلیون ها نفر در سراسر ایران ارائه می دهد. اما کار ما تمام نشده
festival
۳۰جشنواره برگزار شده
user icon
۳ /۵۰۰ /۰۰۰میلیون کاربر ثبت شده
user icon
۱ /۰۰۰ /۰۰۰بازی دونفره انجام شده
gift icon
۵۰۰ میلیون تومانجایزه اهدا شده
جوایز اهدا شده بازیگوشی

hard drive
hard drive
hard drive
hard drive
درباره بازیگوشیwww.baazigooshi.comمرکز یکپارچه بازی‌های تحت وب با هدف افزایش تعامل و سرگرمی کاربران بدون نیاز به نصب بازی ها است.
آخرین ویژگی های ما

شهربازی
در شهربازی بازی های مرحله ای را به صورت اشتراکی و نامحدود میتوانید بازی کنید
چالش بازیگوشی
کمپین ها و جشنواره های بازیگوشی در این بخش نشان داده خواهند شد
گردونه شانس
هر روز گردونه شانس را بچرخانید و شانس خود را امتحان کنید
سرویس های بازیگوشی

account balanceجیب(Income and Wallet)
mostach guy with magnifierداروغه(Payment and Exchange)
star on stageپله(Income and Wallet)
mouse cursorکلیک(Ad Service & Advertisement)
going up a ladderنردبان(Leaderboard & Ranking)
تازه شروع کردیم!

بازیگوشی بازی های آنلاین رایگان را به میلیون ها نفر در سراسر ایران ارائه می دهد. اما کار ما تمام نشده
festival
۳۰جشنواره برگزار شده
user icon
۳ /۵۰۰ /۰۰۰میلیون کاربر ثبت شده
user icon
۱ /۰۰۰ /۰۰۰بازی دونفره انجام شده
gift icon
۵۰۰ میلیون تومانجایزه اهدا شده
جوایز اهدا شده بازیگوشی

hard drive
hard drive
hard drive
hard drive
درباره بازیگوشیwww.baazigooshi.comمرکز یکپارچه بازی‌های تحت وب با هدف افزایش تعامل و سرگرمی کاربران بدون نیاز به نصب بازی ها است.
آخرین ویژگی های ما

شهربازی
در شهربازی بازی های مرحله ای را به صورت اشتراکی و نامحدود میتوانید بازی کنید
چالش بازیگوشی
کمپین ها و جشنواره های بازیگوشی در این بخش نشان داده خواهند شد
گردونه شانس
هر روز گردونه شانس را بچرخانید و شانس خود را امتحان کنید
سرویس های بازیگوشی
account balance
جیب(Income and Wallet)
mostach guy with magnifier
داروغه(Payment and Exchange)
star on stage
پله(Income and Wallet)
mouse cursor
کلیک(Ad Service & Advertisement)
going up a ladder
نردبان(Leaderboard & Ranking)
تازه شروع کردیم
بازیگوشی بازی های آنلاین رایگان را به میلیون ها نفر در سراسر ایران ارائه می دهد. اما کار ما تمام نشده
festival
۳۰جشنواره برگزار شده
user
۳ /۵۰۰ /۰۰۰میلیون کاربر ثبت شده
user icon
۱ /۰۰۰ /۰۰۰بازی دونفره انجام شده
gift icon
۵۰۰ میلیون تومانجایزه اهدا شده
جوایز اهدا شده بازیگوشی

watch
headphone
camera
hard drive