درباره بازی گوشیwww.baazigooshi.comمرکز یکپارچه بازی‌های تحت وب با هدف افزایش تعامل و سرگرمی کاربران بدون نیاز به نصب بازی ها است.
آخرین ویژگی های ما

شهربازی
در شهربازی بازی های مرحله ای را به صورت اشتراکی و نامحدود میتوانید بازی کنید
چالش بازی گوشی
کمپین ها و جشنواره های بازی گوشی در این بخش نشان داده خواهند شد
گردونه شانس
هر روز گردونه شانس را بچرخانید و شانس خود را امتحان کنید
سرویس های بازی گوشی

account balanceجیب(Income and Wallet)
mostach guy with magnifierداروغه(Payment and Exchange)
star on stageپله(Income and Wallet)
mouse cursorکلیک(Ad Service & Advertisement)
going up a ladderنردبان(Leaderboard & Ranking)
تازه شروع کردیم!

بازی گوشی بازی های آنلاین رایگان را به میلیون ها نفر در سراسر ایران ارائه می دهد. اما کار ما تمام نشده
festival
۳۰جشنواره برگزار شده
user icon
۳ /۵۰۰ /۰۰۰میلیون کاربر ثبت شده
user icon
۱ /۰۰۰ /۰۰۰بازی دونفره انجام شده
gift icon
۵۰۰ میلیون تومانجایزه اهدا شده
جوایز اهدا شده بازی گوشی

hard drive
hard drive
hard drive
hard drive
درباره بازی گوشیwww.baazigooshi.comمرکز یکپارچه بازی‌های تحت وب با هدف افزایش تعامل و سرگرمی کاربران بدون نیاز به نصب بازی ها است.
آخرین ویژگی های ما

شهربازی
در شهربازی بازی های مرحله ای را به صورت اشتراکی و نامحدود میتوانید بازی کنید
چالش بازی گوشی
کمپین ها و جشنواره های بازی گوشی در این بخش نشان داده خواهند شد
گردونه شانس
هر روز گردونه شانس را بچرخانید و شانس خود را امتحان کنید
سرویس های بازی گوشی

account balanceجیب(Income and Wallet)
mostach guy with magnifierداروغه(Payment and Exchange)
star on stageپله(Income and Wallet)
mouse cursorکلیک(Ad Service & Advertisement)
going up a ladderنردبان(Leaderboard & Ranking)
تازه شروع کردیم!

بازی گوشی بازی های آنلاین رایگان را به میلیون ها نفر در سراسر ایران ارائه می دهد. اما کار ما تمام نشده
festival
۳۰جشنواره برگزار شده
user icon
۳ /۵۰۰ /۰۰۰میلیون کاربر ثبت شده
user icon
۱ /۰۰۰ /۰۰۰بازی دونفره انجام شده
gift icon
۵۰۰ میلیون تومانجایزه اهدا شده
جوایز اهدا شده بازی گوشی

hard drive
hard drive
hard drive
hard drive
درباره بازی گوشیwww.baazigooshi.comمرکز یکپارچه بازی‌های تحت وب با هدف افزایش تعامل و سرگرمی کاربران بدون نیاز به نصب بازی ها است.
آخرین ویژگی های ما

شهربازی
در شهربازی بازی های مرحله ای را به صورت اشتراکی و نامحدود میتوانید بازی کنید
چالش بازی گوشی
کمپین ها و جشنواره های بازی گوشی در این بخش نشان داده خواهند شد
گردونه شانس
هر روز گردونه شانس را بچرخانید و شانس خود را امتحان کنید
سرویس های بازی گوشی
account balance
جیب(Income and Wallet)
mostach guy with magnifier
داروغه(Payment and Exchange)
star on stage
پله(Income and Wallet)
mouse cursor
کلیک(Ad Service & Advertisement)
going up a ladder
نردبان(Leaderboard & Ranking)
تازه شروع کردیم
بازی گوشی بازی های آنلاین رایگان را به میلیون ها نفر در سراسر ایران ارائه می دهد. اما کار ما تمام نشده
festival
۳۰جشنواره برگزار شده
user
۳ /۵۰۰ /۰۰۰میلیون کاربر ثبت شده
user icon
۱ /۰۰۰ /۰۰۰بازی دونفره انجام شده
gift icon
۵۰۰ میلیون تومانجایزه اهدا شده
جوایز اهدا شده بازی گوشی

watch
headphone
camera
hard drive