Baazigooshi Logo
 • search
 • coin۰coin
 • avatar
  Baazigooshi Logo
 • search
 • coin۰coin
 • avatar
  Baazigooshi Logo
 • search
 • coin۰coin
 • key۰coin
 • coin0
 • avatar

فرار از تونل

۲۸۴۶۰ بار بازی شده

number of time game played

فرار از تونل

سفینه فضایی رو از تونل نجات بده. هرچه بیشتر بری جلو و سکه جمع کنی، امتیاز بیشتری در بازی کسب میکنی. برای فرار از تونل فقط 2 دقیقه زمان داری و 3 تا جون! مراقب باش به موانع برخورد نکنی!

نظرات

send comment

فرار از تونل

۲۸۴۶۰ بار بازی شده

number of time game played

فرار از تونل

سفینه فضایی رو از تونل نجات بده. هرچه بیشتر بری جلو و سکه جمع کنی، امتیاز بیشتری در بازی کسب میکنی. برای فرار از تونل فقط 2 دقیقه زمان داری و 3 تا جون! مراقب باش به موانع برخورد نکنی!

نظرات

send comment

فرار از تونل

سفینه فضایی رو از تونل نجات بده. هرچه بیشتر بری جلو و سکه جمع کنی، امتیاز بیشتری در بازی کسب میکنی. برای فرار از تونل فقط 2 دقیقه زمان داری و 3 تا جون! مراقب باش به موانع برخورد نکنی!

نظرات

send comment