• اطلاعات؛ سئوال جواب بده!
  • بچه ها؛ کودک شو!
  • سرعت عمل!
  • حافظه نامحدود!
  • دقت؛ تمرکز داشته باش!
  • تحلیل؛ مسأله حل کن!
  • تجسم؛ تصویر بساز!
  • جعبه جادو

!!وقت بازیه

جفت شیش

بریم تو بازی

بلوک بازی

بریم تو بازی

انگشتی

بریم تو بازی

نمانما

بریم تو بازی

تفاوت یاب

بریم تو بازی

پادشاه رنگی

بریم تو بازی

لگوبازی

بریم تو بازی