• اطلاعات؛ سئوال جواب بده!
  • بچه ها؛ کودک شو!
  • سرعت عمل!
  • حافظه نامحدود!
  • دقت؛ تمرکز داشته باش!
  • تحلیل؛ مسأله حل کن!
  • تجسم؛ تصویر بساز!
  • جعبه جادو

!!وقت بازیه

سنگ کاغذ قیچی

بریم تو بازی

بزرگ کوچک

بریم تو بازی

میوه چین

بریم تو بازی

بلوک پلاس

بریم تو بازی

تایپ کن

بریم تو بازی

رنگارنگ

بریم تو بازی